Register now
|
Login
Feb 23, 2020 02:28:35
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Full Websites

App vay v_n Avay là ǵ, Avay có l_a __o không, nên vay t_i Avay không? Auction ID: 504911

  This item has been viewed 1 times
Description    
Seller location: Poland
Ends in: 22 days, 19 minutes
(Mar 16, 2020 - 02:47)
# of bids: 0
Current Bid: 44.00 USD
 
Meet the seller
  ChristiX531 (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 01/09/2020
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description
  Cùng v_i các kênh __u t_ khác, hi_n nay r_t nhi_u ng__i _ang cân nh_c __u t_ ti_n nhàn r_i c_a ḿnh __ vay tr_c tuy_n qua _ng d_ng k_t n_i tài chính. Trong _ó, Fiin là m_t trong nh_ng App cho vay v_n theo mô h́nh P2P LENDING khá n_i ti_ng hi_n nay. V_y App vay ti_n Fiin là ǵ, có l_a __o không, cùng OnCredit t́m hi_u nhé!

  Xe máy;
  _i_n tho_i smartphone;
  Các s_n ph_m _i_n máy;
  _
  App vay v_n Doctor
  __ng c̣n cung c_p các kho_n vay tín ch_p _ _âu t_t nh_t b_ng CMND v_i s_ ti_n t_ 500.000 VND __n 10.000.000 VND trong th_i gian 10, 20 ho_c 30 ngày.

  quư khách hàng m_i ra tr__ng, _ang có ư __nh l_p nghi_p, song, l_i ch_a huy __ng __ v_n __ th_c hi_n __c m_ c_a b_n thân v_ m_t c_ ng_i __ s_ s_p t_i.
  quư khách hàng g_p nh_ng tr_c tr_c trong công vi_c, c_n vay ti_n không c_m c_ __ gi_i quy_t khó kh_n, nh_ng ch_a th_ làm ___c ngay v́ ngu_n ti_n có h_n.
  Gia _́nh quư khách hàng có ng__i thân n_m vi_n, c_n ti_n __ chi tr_ vi_n phí nh_ng m_i ngu_n ti_p c_n __u b_ t_c.
  khách hàng v_n _ang _i h_c và _i làm, nh_ng v́ c_n quá nhi_u ti_n __ trang tr_i vi_c h_c hành, thi c_ mà gia _́nh ch_a th_ chu c_p k_p th_i.
  quư khách hàng c_n mua xe m_i, thi_u ti_n __ mua chung c_, mua nhà cho mái _m gia _́nh nh_ng không mu_n làm phi_n __n gia _́nh, quư khách hàng bè.
  Hay là v_t giá t_i tphcm ngày càng t_ng, mà l__ng th́ c_ măi không ch_u lên, khó kh_n trong vi_c chi tiêu, quư khách hàng c_n m_t s_ ti_n __ trang tr_i.
  b_n _ang có nhu c_u vay ti_n tiêu dùng nh_ng l_i không có gi_y xác nh_n l__ng ho_c sao kê t_ ngân hàng. V_y làm sao __ vay v_n không th_ ch_p không ch_ng minh thu nh_p?

  Có th_ nói, nh_ vào kh_ n_ng xét duy_t vay và gi_i ngân nhanh chóng b_ng công ngh_ duy_t vay thông minh, mà OnCredit luôn là m_t trong nh_ng _ng d_ng vay tr_ góp nhanh nh_t ___c yêu thích nh_t trên Google Play Store/ CH Play.

  App vay ti_n Fiin là ǵ?
  App vay ti_n Fiin là _ng d_ng k_t n_i Ng__i vay ti_n và Ng__i cho vay online Uy tín hàng __u. Mô h́nh P2P LENDING ___c App Fiin _ng d_ng __ k_t n_i ng__i vay ti_n online v_i nhà __u t_ (ng__i cho vay) trên môi tr__ng m_ng internet; th_ t_c __n gi_n, ng__i vay có th_ vay và nh_n ti_n ngay; nhà __u t_ thu ___c l_i nhu_n cao h_n các ph__ng th_c truy_n th_ng.

  Phí và ti_n lăi vay Doctor __ng?
  _ây có th_ là _i_u mà nhi_u ng__i th_c m_c nh_t. T_i sao lăi su_t cao nh_ v_y, há ch_ng ph_i cho vay n_ng lăi hay cho vay c_t c_ sao? V_y Doctor __ng có l_a __o không?

  M_c dù s_ ti_n vay t_i _a là 20 tri_u, nh_ng m_c ti_n l_i l_i khá cao so v_i nhi_u t_ ch_c cho vay khác. H_n n_a, khi vay t_i v__ng, b_n c_n ph_i ch_ng minh thu nh_p __ công ty có th_ d_a vào _ó __ __nh m_c s_ ti_n vay c_ng nh_ xem xét kho_n vay này có _áp _ng __ tiêu chí hay không.

  Ting ting! OnCredit s_ luôn là cánh tay tài chính __c l_c dành cho khách hàng. Hi_n nay, Oncredit.vn _ang tri_n khai d_ch v_ cho _i_u ki_n vay tín ch_p, ch_ c_n CMND là có th_ vay ___c ti_n.

  H_n n_a, m_i th_ t_c __u ___c th_c hi_n online nên quy tŕnh xác minh tài kho_n t_i Fiin yêu c_u khá nhi_u thông tin chi ti_t, quy __nh v_ t_i _nh xác minh gi_y t_ nghiêm ng_t có th_ t_o c_m giác phi_n hà cho m_t s_ quư khách hàng.

  Th_u hi_u ___c mong mu_n quư khách hàng, OnCredit _ă tri_n khai d_ch v_ cho vay v_n không c_n ch_ng minh thu nh_p tphcm. Cùng t́m hi_u xem, khi vay theo h́nh th_c này, b_n s_ nh_n ___c quy_n l_i ǵ nhé!

  D_ch v_ Avay thu_c công ty startup Trusting Social mang s_ m_nh giúp nh_ng __i t__ng t_ các vùng dân c_ lănh th_ trên th_ gi_i __u có th_ ti_p c_n __n d_ch v_ tài chính và có ___c kho_n vay m_t cách công b_ng, nhanh chóng và thu_n ti_n nhât.

  OnCredit.vn là m_t trong nh_ng công ty cho vay v_n m_t uy tín hàng __u trong th_ tr__ng vay tài chính. V_i __i ng_ nhân viên có tác phong chuyên nghi_p, h_ th_ng gi_i ngân nhanh, h_ s_ vay __n gi_n & hoàn t_t nhanh chóng, OnCredit x_ng _áng là s_ l_a ch_n tuy_t v_i dành cho nh_ng ai _ang c_n h_ tr_ vay v_n nhanh.

  Additional Information
  Country: Poland
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will Accept International Escrow
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 44.00 USD

  Auction started: Feb 15, 2020 - 02:47
  Auction ends: Mar 16, 2020 - 02:47
  Auction ID: 504911

  Auction category: All > Full Websites