Register now
|
Login
Feb 23, 2020 02:41:25
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Domain Names

T́m hi_u n_ x_u ngân hàng là ǵ Auction ID: 503451

  This item has been viewed 1 times
Description    
Seller location: Poland
Ends in: 21 days, 49 minutes
(Mar 15, 2020 - 03:31)
# of bids: 0
Current Bid: 37.00 USD
 
Meet the seller
  ChristiX531 (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 01/09/2020
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description
  Ngoài ra khi quư khách hàng vay ti_n t_i OnCredit, công ty s_ giúp quư khách hàng tránh b_ n_ x_u n_u ch_a thanh toán k_p b_ng bi_n pháp gia h_n thanh toán cho b_n, do _ó b_n có th_ yên tâm không b_ n_ x_u.

  quư khách hàng _ang c_n ti_n _óng h_c phí? khách hàng có nhi_u kho_n chi tiêu cu_i tháng nh_ ti_n nhà tr_, sinh nh_t, h_c thêm_ mà gia _́nh ch_a k_p g_i lên?
  _i vay b_n bè th́ ng_i, h_n n_a quư khách hàng c_ng ch_ng d_ gi_ ǵ!
  Mu_n vay v_n sinh viên nh_ng s_ lăi cao, th_ t_c khó kh_n, l_i mù m_ ch_ng bi_t ph_i làm ǵ_.
  __ng quá lo l_ng n_a, trong bài vi_t này ḿnh s_ gi_i thi_u __n các b_n cách vay v_n sinh viên v_i th_ t_c c_c k_ __n gi_n.

  Các h́nh th_c vay v_n sinh viên t_i công ty tài chính
  vay v_n sinh viên t_i công ty tài chính là c_ h_i __ các quư khách hàng ti_p t_c h_c t_p, th_c hi_n gi_c m_ tu_i tr_. Là __ trang tr_i chi phí h_c hành __ không ph_i dang d_ con ___ng _i __n t__ng lai t__i sáng.

  C_ng thông qua app vay v_n Vay M__n, ng__i có ti_n nhàn r_i mu_n cho vay ti_n s_ t_i _ng d_ng "VayMuon _ Nhà __u t_", __ng kư tài kho_n r_i liên k_t v_i ví _i_n t_ Vimo.vn __ tr_ thành nhà __u t_.

  B__c 1: __ng kư thông tin vay trong 3 _ 5 phút và __i _i_n tho_i xác nh_n t_ nhân viên sau 20 phút.
  B__c 2: Nh_n k_t qu_ th_m __nh trên tài kho_n cá nhân OnCredit ho_c tin nh_n SMS.
  B__c 3: Nh_n ti_n qua tài kho_n công ty tài chính ho_c ví _i_n t_ Payoo.
  B__c 4: Thanh toán d_ dàng qua t_ ch_c tín d_ng Sacombank, Ví _i_n t_ MoMo, Ví Payoo, tr_m Viettel Post.
  VAY NGAY hôm nay __ nh_n _u _ăi nhé!

  Không c_n th_ ch_p tài s_n
  Không c_n gi_y t_ ch_ng minh thu nh_p
  H_ tr_ khách _ang _i làm t_ do
  Có thu nh_p th_p t_ 03 tri_u tr_ lên v_n có th_ vay ___c
  B_o m_t kho_n vay và thông tin cá nhân
  _a d_ng s_n ph_m vay v_n
  Nhi_u t_ ch_c tín d_ng h_ tr_
  ti_n l_i th_p t_ 1.4%/tháng
  H_ tr_ kho_n vay t_i 70 tri_u
  th_i h_n gi_i ngân t_ 1 __n 3 ngày làm vi_c
  Nh__c _i_m:

  vay ngân hàng tr_ góp không ch_ng minh thu nh_p là ǵ?
  Cu_c s_ng th__ng ngày c_a chúng ta không tránh kh_i nh_ng phát sinh liên quan __n các nhu c_u nh_ mua s_m, _n m_c, vui ch_i, _i l_i, du l_ch. Gi_ s_, khi c_n __n m_t món hàng nh_ m_t chi_c _i_u ḥa m_i cho mùa hè nóng b_c nh_ng t_i th_i _i_m ch_a có s_n ti_n __ s_m s_a th́ chúng ta có th_ cân nh_c vay ti_n t_ ch_c tín d_ng __ gi_i quy_t t́nh tr_ng thi_u h_t tài chính t_m th_i.

  __ nh_n t_ 1-10 tri_u, b_n ch_ c_n truy c_p vào website oncredit.vn ho_c thông qua Google Play / App Store trên _i_n tho_i __ t_i _ng d_ng OnCredit. Ti_n hành __ng kư vay và thanh toán theo 4 b__c __n gi_n sau:

  Không c_n xác nh_n b_ng l__ng hay ch_ng minh thu nh_p.
  Không c_n tài s_n th_ ch_p ho_c b_o lănh c_a ng__i thân.
  Kho_n vay t_ 1 __n 10 tri_u __ng trong ṿng 30 ngày.
  Tính lăi theo ngày, giúp khách hàng ti_t ki_m chi phí .
  __c bi_t khi thanh toán tr__c th_i h_n, khách hàng s_ không ph_i tr_ b_t k_ phí ph_t nào.
  __ng kư vay tín ch_p lăi su_t th_p qua tr_c tuy_n ch_ m_t 2 phút.
  Nh_n ti_n sau 2 phút nh_n ti_n kho_n vay.
  __i t__ng quư khách hàng

  M_i ngày là m_t tr_i nghi_m m_i, t_i sao l_i không t_ làm m_i b_n thân, làm ch_ cu_c __i ḿnh. Th_ thay __i v_n m_nh c_a chính b_n b_ng cách __NG KƯ VAY ngay hôm nay nhé!

  Hi v_ng nh_ng thông tin chúng tôi cung c_p s_ giúp b_n có th_ vay ti_n sinh viên hi_u qu_ v_i lăi su_t th_p? N_u c̣n b_t k_ th_c m_c nào khách hàng c_ng có th_ liên h_ 1900 63 65 27 __ ___c t_ v_n tr_c ti_p.

  _i_u ki_n
  Là công dân n__c Vi_t Nam, __ tu_i t_ 20 _ 60 tu_i
  C_n ph_i có ch_ng minh nhân dân/ th_ c_n c__c công dân ho_c gi_y phép lái xe chính ch_
  Ch_ng minh thu nh_p (có n_i không c_n)
  Không có n_ x_u ngân hàng
  H_ s_
  Ch_ng minh nhân dân/ th_ c_n c__c ho_c b_ng lái xe chính ch_ (b_n photo ho_c photo công ch_ng)
  B_ng lái xe máy ho_c b_ng lái xe ô tô (b_n photo)
  _nh 3×4 ho_c _nh 4×6 c_a ch_ nhân vay ti_n
  __n __ ngh_ vay v_n theo m_u quy __nh c_a ngân hàng. quư khách hàng có th_ __n t_ ch_c tín d_ng ho_c pḥng giao d_ch g_n nh_t l_y m_u __n, l_u ư không t_ sáng ch_ m_u __n
  Gi_y cam k_t thanh toán, có ph__ng án tr_ n_ c_ th_ theo m_u quy __nh t_i t_ ch_c tài chính
  Các gi_y t_ khác theo quy __nh c_a ngân hàng (n_u có)

  Additional Information
  Country: Poland
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will Accept International Escrow
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 37.00 USD

  Auction started: Feb 14, 2020 - 03:31
  Auction ends: Mar 15, 2020 - 03:31
  Auction ID: 503451

  Auction category: All > Domain Names