Register now
|
Login
Jan 18, 2019 19:23:02
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Full Websites

NH_N LÀM CH_NG CH_ TIN H_C A, B, C UY TÍN GIÁ R_ Auction ID: 183100

  This item has been viewed 11 times
Description    
Seller location: France
Ends in: closed
# of bids: 0
Current Bid: 92.00 USD
This auction is closed
 
Meet the seller
  AddieCraigie (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 05/15/2018
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description
  B_n _ang quan tâm t_i vi_c làm ch_ng ch_ tin h_c v_n pḥng?

  B_n mu_n làm ch_ng ch_ tin h_c uy tín giá r_ nh_ng c̣n ch_a bi_t làm _ _âu?

  Giá c_ làm ch_ng ch_ tin h_c nh_ th_ nào là h_p lư?

  Chúng tôi s_ giúp b_n gi_i quy_t th_c m_c trên.

  TH_C TRANG C_A VI_C LÀM CH_N CH_ TIN H_C

  Do nhu c_u v_ vi_c thi ch_ng ch_ ti_ng Anh, ngo_i ng_, tin h_c theo khung tham lam chung chi ngoai ngu_u châu Âu (sáu b_c) r_t l_n, trong khi c_ n__c ch_ có 10 c_ s_ _ào t_o ___c B_ Giáo d_c và Đào t_o (GD và ĐT) cho phép c_p ch_ng ch_, _ă gây ra nhi_u b_t c_p. Vi_c t_ ch_c thi _ánh giá n_ng l_c ngo_i ng_ (NLNN) t_i nhi_u c_ s_ _ào t_o di_n ra tràn lan

  Hi_n nay, không ch_ giáo viên d_y ngo_i ng_ mà các cán b_, công ch_c, viên ch_c m_t s_ ngành, __a ph__ng ___c yêu c_u ph_i có ch_ng ch_ ngo_i ng_ ti_ng Anh theo khung sáu b_c châu Âu (A1, A2, B1, B2, C1, C2) __ ti_p t_c gi_ v_ trí công tác, chuy_n ng_ch, nâng ng_ch ho_c b_ nhi_m

  CAM K_T KHI B_N LÀM CH_NG CH_ TIN H_C
  _ làm ch_ng ch_ tin h_c, ti_ng anh ___c làm t_ phôi th_t, tem th_t c_a các tr__ng. Do v_y, chúng tôi __m b_o ch_t l__ng nh_ b_ng th_t ch_t l__ng chính xác 100%.
  _ B_ng g_m __y __ h_ s_, b_ng _i_m và h_c b_. Làm nhanh, giá r_, __c bi_t không l_y ti_n __t c_c tr__c.
  _ M_c _óng và m_c giáp lai n_i, bao soi và công ch_ng b_ng.

  CÁCH TH_C LÀM CH_NG CH_ TIN H_C V_ PH̉NG
  _ Liên h_ (g_p/g_i _i_n) tr_c ti_p __ l_y thông tin ng__i làm. Không yêu c_u ph_i __t c_c ti_n tr__c, sau khi cung c_p thông tin làm trong 2 -3 ngày là các b_n s_ có b_ng.
  _ Khi làm xong, b_n hài ḷng m_i c_n giao ti_n. Do v_y các b_n hoàn toàn có th_ yên tâm v_ ch_t l__ng chúng tôi cung c_p. _

  LÀM CH_NG CH_ ANH V_N NGO_I NG_ GIÁ BAO NHIÊU?
  __n v_i chúng tôi, d_ch v_ lambangcap3giare ngoài vi_c làm b_ng c_p 3, chúng tôi chuyên làm ch_ng ch_ anh v_n ngo_i ng_ tin h_c, v_i nhi_u n_m trong ngh_, http://lambangcap3giare.com/lam-chung-chi-anh-van-ngoai-ngu/ t_ v_n 24/24 cung c_p thông tin nhanh chính xác nh_t __ b_n yên tâm h_n khi __a ra quy_t __nh có nên làm ch_ng ch_ anh v_n hay không?

  LÀM CH_NG CH_ TOEIC QU_C T_: 5 TRI_U (ITS C_P)
  _ LÀM CH_NG CH_ NGO_I NG_ (A,B,C): 1 TRI_U
  _ CH_NG CH_ TIN H_C TR̀NH __ (A,B,C): 1 TRI_U
  L_U Ư KHI LÀM CH_NG CH_ ANH V_N, NGO_I NG_, TIN H_C
  _ Giá trên ch_ áp d_ng cho khu v_c Tp. H_ Chí Minh, t_nh thành khác b_n vui ḷng liên h_ __ trao __i giá.
  _ T_t c_ b_ng có kèm theo b_ng _i_m + h_c b_ + 10 b_n photo công ch_ng b_ng + b_ng _i_m trong su_t quá tŕnh h_c t_p.

  V_y n_u b_n có nhu c_u ho_c c_n t_ v_n vui ḷng liên h_ v_i chúng tôi:

  Liên h_: Huy Hoàng: 0934 494 197

  email: hoanghuy8799@gmail.com

  Additional Information
  Country: France
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will Accept International Escrow
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 92.00 USD

  Auction started: May 25, 2018 - 05:06
  Auction ends: May 26, 2018 - 05:06
  Auction ID: 183100

  Auction category: All > Full Websites