Register now
|
Login
Aug 26, 2019 04:07:49
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Domain Names

Ch_a Thoát V_ __a __m Không Dùng Thu_c, Không Ph_u Thu_t Auction ID: 173253

  This item has been viewed 23 times
Description    
Seller location: Canada
Ends in: 10 days, 8 hours
(Sep 05, 2019 - 12:23)
# of bids: 0
Current Bid: 88.00 USD
 
Meet the seller
  VioletteStil (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 02/12/2018
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description

  Tho
  N_i dung c_a các bài vi_t ___c ch_n l_c và biên t_p theo các ngu_n tham kh_o sau.
  chào bác s_, tôi b_ thoát v_ __a __m mà _ă m_ r_i nh_ng v_n _au th́ có s_ d_ng ___c bài thu_c không?
  _ây là m_t trong nh_ng bài thu_c ch_a b_nh thoát v_ __a __m b_ng ng_i c_u ___c Bác s_ Ngh_a _ánh giá là v_a r_ ti_n, d_ áp d_ng và mang l_i hi_u qu_ cao. T_ ngày th_ 3 __n ngày th_ 5, m_t s_ ng__i b_ _au do quá tŕnh viêm gây ra, sau khi dùng thu_c s_ h_t.
  - An toàn, ít ho_c không h_ gây ph_n _ng ph_ nguy hi_m cho ng__i b_nh. _ó là khi _i_u tr_ n_i khoa không __ sau 6 tháng, hay có m_t s_ bi_n ch_ng c_a b_nh nh_ li_t và teo c_, r_i lo_n c_ tṛn. L_c khi t_p xà __n s_ giúp b_n làm giăn c_, gi_m co c_ng c_, gi_m _au hi_u qu_.


  • Lo_i thu_c __p t_ ng_i c_u
  • 21- C_t toái b_ (sao) 15 gam
  • Bài thu_c u_ng b_ng ng_i c_u và m_t ong
  • 2 Thoát v_ __a __m c_t s_ng th_t l_ng

  Ch
  Hi_n _ă có hàng ch_c b_nh nhân ___c áp d_ng cách ch_a này và __u có k_t qu_ t_t.
  M_c dù _ây là cách _i_u tr_ thoát v_ __a __m thu_c vào lo_i _u vi_t nh_t hi_n nay, th_ nh_ng v_n có m_t vài _i_u quan tr_ng mà ng__i b_nh c_n l_u ư. Nh_ng ch_ sau vài ti_ng, c_n _au quay tr_ l_i và th_m chí, c̣n t_i t_ h_n tr__c. _i_u này có l_ nh_ng b_nh nhân _ă t_ng can thi_p _i_u tr_ b_ng các lo_i thu_c gi_m _au nhanh s_ là nh_ng ng__i hi_u h_n ai h_t. B_nh nhân c_n b_ r__u, thu_c lá, gi_m cân v_i nh_ng ng__i béo ph́, tránh nh_ng c_ng th_ng quá m_c v_ tâm lư. R_t mong s_m nh_n _c ph_n h_i t_ quư nhà thu_c.
  Ng__i b_ thoát v_ __a __m có nên t_p gym? S_ lăo hóa khi_n __a __m b_ bào ṃn và m_t n__c, s_n kh_p h_ t_n, vi th_ t_n th__ng. Xin h_i có ǵ khác bi_t gi_a ph__ng pháp này so v_i v_t lư tr_ li_u và n_n c_ x__ng kh_p trong _ông y?
  Có m_t s_ th_t là không ph_i ai b_ thoát v_ __a __m - c_ng bi_t là ḿnh c_n và nên làm ǵ __ __i phó v_i nó.  Bác s_ s_ sát trùng vùng da bên ngoài, xác __nh trên X-quang v_ __a __m c_n _i_u tr_ r_i dùng m_t kim có ___ng kính 1,5mm ch_c vào ḷng __a __m, hút ph_n __a __m b_ thoát v_.
  Các bác s_ tr_ li_u th_n kinh c_t s_ng s_ phân tích t́nh tr_ng c_a c_t s_ng d_a trên các công c_ và k_ thu_t __c bi_t.
  5- S_n thù (b_ h_t, t_m d_m _n sao k_) 10 gam.
  Ch́a vôi là m_t lo_i cây r_t d_ t́m _ các vùng quê. Th_i gian g_n _ây trên m_ng xă h_i truy_n t_i m_t thông tin khá ___c disk herniation (gem.hi-ho.ne.jp) ng__i b_nh quan tâm _ó là vi_c ch_a thoát v_ __a __m b_ng x__ng r_ng k_t h_p v_i mu_i.
  Nguyên li_u: M_t bó ng_i c_u 300g và 200ml gi_m g_o. Hi_n t_i, bà Tuy_t _ă có th_ _i l_i t_ nhiên không dùng g_y, và th_m chí c̣n có th_ lên xu_ng c_u thang.


  Additional Information
  Country: Canada
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will Accept International Escrow
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 88.00 USD

  Auction started: Aug 06, 2019 - 12:23
  Auction ends: Sep 05, 2019 - 12:23
  Auction ID: 173253

  Auction category: All > Domain Names