Register now
|
Login
May 19, 2019 07:27:53
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Domain Names

Viêm Loét D_ Dày Tá Tràng Auction ID: 158011

  This item has been viewed 29 times
Description    
Seller location: Austria
Ends in: closed
# of bids: 0
Current Bid: 83.00 USD
This auction is closed
 
Meet the seller
  JovitaIrons (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 10/17/2017
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description

  File:Adenocarcinoma low differentiated (stomach) Hu0026E magn 400x.jpgViêm loét d_ dày - tá tràng, là b_nh th__ng g_p _ m_i l_a tu_i nh_ng ng__i l_n chi_m t_ l_ cao h_n tr_ em. Vùng b_ng trên (th__ng v_) _au, _ h_i, _ chua, nóng rát, _au t_ng c_n lúc _ói ho_c vào ban _êm. B_nh nhân có th_ bu_n nôn, __y b_ng, ch_m tiêu. Khi _n vào, c_n _au có th_ d_u _i. N_u u_ng thu_c ch_a d_ dày th́ gi_m _au rơ r_t. N_u ng__i b_nh _i __i ti_n phân _en nh_ bă cà phê, có mùi kh_m th́ có th_ _ă b_ ch_y máu d_ dày. M_t ng{ ho_c gi_c ng_ b_ gián _o_n, hay ch_p ch_n v_ _êm. Có ba lo_i thu_c ch_ y_u d_ gây ra t_n th__ng cho niêm m_c d_ dày, _ó là: nhóm axit acetylsalicylic (ví d_ nh_ Aspirin); hai là các lo_i thu_c ch_ng viêm, ch_a kh_p; ba là thu_c hormone nh_ sterol. V́ v_y nên h_n ch_ tránh dùng nh_ng lo_i thu_c này. N_u c_n thi_t ph_i dùng th́ nên kh_ng ch_ li_u l__ng và li_u tŕnh, t_t nh_t là u_ng sau khi _n.


  D_ Dày, H_ Th_ng Tiêu Hóa, Sinh H_c, Khoa H_c

  Vi khu_n Helicobacter pylori và do t́nh tr_ng t_ng ti_t acid: Lây nhi_m tr_c khu_n môn v_ là m_t trong nh_ng nguyên nhân quan tr_ng gây ra viêm loét ___ng ru_t. _ây là lo_i xo_n khu_n, s_ng trên l_p nhày niêm m_c d_ dày và gây ra b_nh này. Trong s_ nh_ng ng__i b_ viêm loét d_ dày th́ t_ l_ do vi khu_n này gây ra t_i 70 - 90%. Vi khu_n th__ng lây truy_n qua __ __ng th_c ph_m, bàn ch_i _ánh r_ng và n_ hôn. _n th_c ph_m không s_ch c_ng là m_t trong nh_ng nguyên nhân lây nhi_m vi khu_n này. No _ói không __u: Khi _ói, axit hydrochloric và các ch_t xúc tác trong d_ dày _ n_ng __ khá cao d_n t_i t́nh tr_ng "t_ tiêu hóa" niêm m_c. Khi _n quá no l_i d_ làm t_n th__ng "c_ ch_" t_ b_o v_ c_a d_ dày v́ v_ d_ dày n_ to, th_i gian th_c _n l_u l_i trong d_ dày lâu. Khi _n u_ng th_t th__ng, không _úng b_a, không ___c ngh_ ng_i, b_nh s_ d_ phát và tái phát.

  _n nhanh ho_c v_a _n v_a xem ti vi: Th_c _n sau khi vào d_ dày s_ tr_i qua các giai _o_n "ngâm m_m", nghi_n nát, tiêu hoá. U_ng quá nhi_u r__u: R__u tác __ng tr_c ti_p lên niêm m_c d_ dày. Ngoài ra c̣n có th_ gây ra x_ gan và viêm tuy_n tu_ măn tính, t_ _ó làm cho d_ dày t_n th__ng n_ng thêm. Dùng th_c _n m_m, ít có tác d_ng c_ gi_i. Bông c_i xanh h_p (không lu_c) t_ 2-3 phút (h_p h_i s_ng) r_i _n, n_u h_p chín quá s_ làm m_t ch_t sulforaphane có tác d_ng di_t khu_n HP. B_p c_i h_p (không lu_c) t_ 2-3 phút (h_p h_i s_ng) r_i _n, n_u h_p chín quá s_ làm m_t ch_t vitamin U có tác d_ng làm lành d_ dày. L_y vài lá t__i r_a s_ch và nhai s_ng v_i m_t h_t mu_i là c_t c_n _au l_p t_c, dùng m_t th_i gian th́ kh_i h_n. Ngoài vi_c _n s_ng c̣n có th_ s_c lá khô thay n__c chè u_ng h_ng ngày.


  K_t h_p dùng lá Khôi (80g), lá B_ công anh (40g) và lá Kh_ sâm (12g), có th_ gia thêm lá Cam th_o dây (20g) s_c u_ng. Lá m_ giă nhuy_n l_y n__c c_t u_ng ch_a b_nh d_ dày. Dân gian hay dùng lá m_ làm thu_c ch_a l_ nh_ tinh d_u có tác d_ng kháng sinh ___ng ru_t. H_ c̣n l_y lá m_ ph_i khô tán m_n nh_i chung b_t g_o gói bánh _n cho b_ d_ dày và giúp tiêu hóa d_ dàng. U_ng n__c c_t th́ s_ gây kích _ng thêm không có l_i. Nhi_u ng__i cho r_ng ngh_ _en (tán thành b_t) tr_n v_i m_t ong ch_a b_nh viêm loét d_ dày hay h_n c_ ngh_ vàng, v_y gi_a ngh_ _en và ngh_ vàng ch_a _au d_ dày _i ngoài ra máu dày th_t s_ cái nào _úng h_n? Ngh_ _en có tác d_ng phá _ tiêu tích m_nh nên không ___c dùng cho ph_ n_ có thai, dùng ngh_ _en ch_a b_ kinh, kinh nguy_t không __u, _au b_ng kinh, _n u_ng khó tiêu, __y b_ng, nôn m_a. Nh_a nha _am có tác d_ng kích thích tiêu hóa, nhu_n tràng, t_y x_, dùng ch_a ch_ng táo bón, nó c̣n giúp _c ch_ men pepsin và acid hydrochloric không ti_t ra nhi_u gây viêm loét d_ dày. M_i ngày dùng kho_ng 10g lá t__i, g_t v_, l_y l_p nh_a trong _un sôi trong n__c r_i u_ng. Bao t_ heo ch_a tiêu ch_y ki_t l_ cam tích. Bao t_ nhím (không c_n ph_i c̣n th_c _n bên trong) dùng ch_a __y h_i śnh b_ng _n không tiêu. S_ d_ng bao t_ nhím ch_a _au d_ dày c_n có s_ theo dơi c_a th_y thu_c.


  Lúc này n_u ch_ ch_a viêm h_ng th́ b_nh s_ không th_ h_t. Khàn ti_ng x_y ra vào bu_i sáng s_m và có th_ h_t vào tr_a, chi_u. Khó nu_t, nu_t v__ng: Cùng v_i các tri_u ch_ng _au h_ng, khàn gi_ng th́ _ây là nhóm các tri_u ch_ng _ b_nh nhân trào ng__c h_ng thanh qu_n - m_t bi_n ch_ng c_a b_nh trào ng__c d_ dày th_c qu_n. __ng mi_ng: C_m giác __ng mi_ng x_y ra g_i ư r_ng b_n _ang m_c __ng th_i c_ trào ng__c d_ dày và trào ng__c d_ch m_t. Khi b_n có nh_ng bi_u hi_n nh_ trên có ngh_a r_ng b_n _ă m_c ph_i ch_ng b_nh trào ng__c d_ dày th_c qu_n. V_y bi_n ch_ng c_a b_nh là ǵ? Loét, ch_y máu th_c qu_n: Acid d_ dày trào ng__c ti_p xúc v_i niêm m_c th_c qu_n có th_ làm xói ṃn các niêm m_c gây loét. Các v_t loét này có th_ ch_y máu, gây _au và khi_n ng__i b_nh có c_m giác khó nu_t ngay c_ khi u_ng n__c.


  Additional Information
  Country: Austria
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will NOT ship internationally
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 83.00 USD

  Auction started: Aug 13, 2018 - 17:38
  Auction ends: Sep 12, 2018 - 17:38
  Auction ID: 158011

  Auction category: All > Domain Names