Register now
|
Login
Apr 21, 2019 11:18:45
Search   Advanced Search
Browse


Auction category: All > Domain Names

Don xem : Du an ha noi Auction ID: 130360

  This item has been viewed 10 times
Description    
Seller location: Denmark
Ends in: closed
# of bids: 0
Current Bid: 34.00 USD
This auction is closed
 
Meet the seller
  KNMCharis276 (0)
 
 • Feedback received 0 times
 • Positive feedback: 100%
 • Member since 02/22/2017
 •   View active auctions

  ALEXA RATING


  Description
  siêu th_ nhà __t hà n_iTrang tin t_c rao v_t nhà __t t_i Th_ _ô, c_p nh_t nh_ng thông tin mua bán và cho thuê nhà __t s_ng Hà N_i m_i nh_t, toàn h_p m_i th_ nh_ng tin nhà __t __c quy_n bán và nhà __t cho thuê bao g_m c_ tin __ng nhà __t chính ch_ và c_a ng__i môi gi_i, ng__i mua có th_ liên h_ tr_c ti_p v_i ch_ nhà __ th__ng l__ng m_c giá ho_c g_i _i_n v_i nhà môi gi_i nhà __t s_ng Th_ _ô __ ___c t_ v_n __ __u t_ m_t các hi_u qu_.  V_i hàng ngàn tin b_t __ng s_n _ Hà N_i ___c ng__i có nhu c_u phân ph_i, cho thuê __ng t_i m_i ngày, ng__i mua/thuê có r_t nhi_u hành __ng, so sánh __ t́m ra item thích h_p nh_t cho ḿnh. S_ d_ng công d_ng t́m ki_m tài s_n theo các tiêu chí chi ti_t nh_ m_c giá, di_n tích, kích th__c, h__ng phù v_i v_i phong th_y nhà s_ng c_a ḿnh_. ng__i mua/thuê có th_ ti_t ki_m ___c nhi_u th_i gian _i l_i trong vi_c t́m ki_m nhà __t s_ng Hà N_i so v_i ph__ng th_c t́m mua, thuê nhà __t theo ph__ng th_c truy_n th_ng............................................

  => Tin HOT :  Chung c_ Hà N_i XYZ : ichungcuhanoi.xyz

  *** _ón xem :  Kênh nhà m_i 24h : inhamoi24h.xyz

  !!! Tin quan tr_ng :  Trang Nhà c_a tui : http://www.nhacuatui.xyz

  +++ Xem chi ti_t :  Kênh b_t __ng s_n 24h : i-batdongsan24h.xyz

  => Chú ư :  Kênh phân ph_i d_ án chung c_  : http://www.kenhphanphoiduanchungcu.xyz

  +++ Hăy chú ư :  Chung c_ Qu_n Hà _ông 24h : chungcuquanhadong24h.xyz

  !!! Chú ư :  Tin t_c chung c_ m_i 24h : http://www.tintucchungcumoi24h.xyz

  +++ HOT NEWS :  Bán d_ án b_t __ng s_n : banduanbatdongsan.xyz

  *** Tin m_i :  H_ th_ng c_n h_ chung c_ : http://www.hethongcanhochungcu.xyz

  *** Xem thêm :  Chung c_ Qu_n Hoàng Mai 24h : www.chungcuquanhoangmai24h.xyz

  *** Xem chi ti_t :  Kênh chung c_ Hà Thành : www.ichungcuhathanh.xyz

  +++ M_i b_n __c :  Kênh Online 24h : ionline24h.xyz

  => M_i b_n __c :  H_ th_ng chung c_ hà n_i 247 : www.hethongchungcuhanoi247.xyz

  => Click vào _ây :  D_ án chung c_ hà n_i city : www.duanchungcuhanoicity.xyz

  *** _ón xem :  Siêu th_ giá r_ : http://www.sieuthigiare.xyz

  !!! Hăy chú ư :  H_ th_ng nhà __t 247 : http://www.hethongnhadat247.xyz

  => _ón xem :  Tin t_c chung c_ hà n_i 24h : www.tintucchungcuhanoi24h.xyz

  *** Xem chi ti_t :  Phân ph_i d_ án chung c_ 24h : www.phanphoiduanchungcu24h.xyz

  *** __c thêm :  Kênh buôn bán chung c_  : buonbanchungcu.xyz

  => Hăy chú ư :  Th_ gi_i c_n h_ 24h : www.thegioicanho24h.xyz

  +++ Xem thêm :  Chung c_ Qu_n T_ Liêm 24h : http://www.chungcuquantuliem24h.xyz

  *** _ón xem :  Gi_i thi_u c_n h_ chung c_ : gioithieucanhochungcu.xyz

  *** HOT NEWS :  Trang nhà giá g_c : http://www.nhagiagoc.xyz

  => Tin n_i b_t :  Kênh Chung c_ Online : http://www.kenhchungcuonline.xyz

  *** _ón xem :  Gi_i thi_u d_ án chung c_  24h : gioithieuduanchungcu24h.xyz

  +++ __c thêm :  Kênh nhà m_i 24h : http://www.nhamoi24h.xyz

  => M_i b_n __c :  Tin t_c d_ án b_t __ng s_n 24h : tintucduanbatdongsan24h.xyz

  => Tin m_i :  Trang nhà __t 247 : http://www.trangnhadat247.xyz

  +++ Hăy chú ư :  Tin t_c chung c_ 24h : http://www.tintucchungcu24hs.xyz

  +++ __c thêm :  Trang t́m ki_m chung c_ m_i 24h : http://www.timkiemchungcumoi24h.xyz

  !!! Tin n_i b_t :  Chung c_ Hà N_i XYZ : http://www.v-chungcuhanoi.xyz

  !!! Xem chi ti_t :  T́m ki_m nhà __t 24h : timkiemnhadat24h.xyz

  !!! Tin HOT :  Trang chung c_ Hà N_i City : http://www.ichungcuhanoicity.xyz

  => Tin HOT :  H_ th_ng thông tin chung c_ 247 : www.hethongthongtinchungcu247.xyz

  *** Click vào _ây :  Kênh tin t_c chung c_ : kenhtintucchungcu.xyz

  +++ Tin quan tr_ng :  C_ng thông tin chung c_ : www.congthongtinchungcu.xyz

  +++ Xem thêm :  Kênh mua bán chung c_ 24h : http://www.kenhmuabanchungcu24h.xyz

  +++ M_i b_n __c :  Chung c_ Th_ _ô 24h : www.chungcuthudo24h.xyz

  *** Tin n_i b_t :  Siêu th_ chung c_ hà n_i city : http://www.sieuthichungcuhanoicity.xyz

  => Chú ư :  Mua bán chung c_ m_i : www.muachungcumoi.xyz

  *** Hăy chú ư :  H_ th_ng siêu th_ d_ án : http://www.hethongsieuthiduan.xyz

  *** Chú ư :  Kênh chung c_ 247 : kenhchungcu247.xyz

  !!! Tin n_i b_t :  Kênh chung c_ m_i : www.kenhchungcumoi.xyz

  +++ Tin m_i :  Trang mua bán Online 24h : http://www.imuabanonline24h.xyz

  *** B_n có bi_t :  Trang Chung c_ bán l_i : http://www.chungcubanlai.xyz

  +++ M_i b_n __c :  Kênh tin t_c nhà __t hà n_i : www.tinnhadathanoi.xyz

  *** Tin HOT :  Trang chung c_ hà n_i : i-chungcuhanoi.xyz

  !!! HOT NEWS :  Th_ gi_i chung c_ m_i : www.thegioichungcumoi.xyz

  !!! Chú ư :  Th_ vi_n chung c_ hà n_i 247 : thuvienchungcuhanoi247.xyz

  !!! Click vào _ây :  Kênh nhà __p 24h : www.inhadep24h.xyz

  +++ Tin HOT :  Trang giao bán chung c_ : giaobanchungcu.xyz

  => __c thêm :  Nhà giá g_c 24h : www.nhagiagoc24h.xyz

  +++ __c thêm :  Siêu th_ nhà __t 247 : http://www.sieuthinhadat247.xyz

  !!! __c thêm :  Kênh  d_ án b_t __ng s_n 24h : http://www.duanbatdongsan24h.xyz

  +++ Xem thêm :  Siêu th_ chung c_ 24h : http://www.sieuthichungcu24h.xyz

  !!! Xem chi ti_t :  Mua bán Online : www.imuabanonline.xyz

  => B_n có bi_t :  Siêu th_ Online 247 : http://www.sieuthionline247.xyz

  => Tin n_i b_t :  Trang cho thuê chung c_ : http://www.chothuechungcu.xyz

  *** Chú ư :  Bán chung c_ m_i : www.banchungcumoi.xyz

  +++ Hăy chú ư :  Mua bán chung c_ Hà N_i City : http://www.muabanchungcuhanoicity.xyz

  +++ Click vào _ây :  Gi_i thi_u d_ án b_t __ng s_n 24h : gioithieuduanbatdongsan24h.xyz

  !!! Click vào _ây :  Shop Online247 : www.shoponline247.xyz

  => Tin quan tr_ng :  Thông tin chung c_ hà n_i m_i : thongtinchungcuhanoimoi.xyz

  +++ Hăy chú ư :  Kênh __u t_ b_t __ng s_n : http://www.kenhdautubatdongsan.xyz

  +++ __c thêm :  Tin chung c_ m_i 24h : www.tinchungcumoi24h.xyz

  *** Click vào _ây :  Tin t_c nhà __t 24h : http://www.tintucnhadat24hs.xyz

  +++ Xem thêm :  Mua bán chung c_ 247 : http://www.banchungcu247.xyz

  !!! Tin n_i b_t :  Thông tin Nhà __t 247 : thongtinnhadat247.xyz

  *** Xem thêm :  Tin nhà __t hà n_i m_i : www.tinnhadathanoimoi.xyz

  !!! Chú ư :  C_ng tin t_c chung c_ : www.congtintucchungcu.xyz

  !!! B_n có bi_t :  Trang Nhà vi_t 24h : inhaviet24h.xyz

  !!! Hăy chú ư :  Kênh nhà __p xinh : http://www.nhadepxinh.xyz

  +++ Tin quan tr_ng :  Chung c_ mi_n b_c 24h : chungcumienbac24hs.xyz

  *** B_n có bi_t :  Thông tin d_ án chung c_ 24h : http://www.thongtinduanchungcu24h.xyz

  +++ M_i b_n __c :  Th_ gi_i nhà __p : www.thegioinhadep.xyz

  !!! Hăy chú ư :  Tin t_c nhà __t 24h : http://www.tintucnhadat24h.xyz

  +++ Tin m_i :  Th_ vi_n chung c_ Hà N_i 24h : http://www.thuvienchungcuhanoi24h.xyz

  => HOT NEWS :  Th_ vi_n c_n h_ : thuviencanho.xyz

  => Tin m_i :  Shop online 24h : http://www.shoponline24h.xyz

  => Hăy chú ư :  Siêu th_ chung c_ m_i : www.sieuthichungcumoi.xyz

  => Click vào _ây :  Mua bán c_n h_ 24h : www.muabancanho24h.xyz

  +++ HOT NEWS :  Phân ph_i chung c_ m_i : phanphoichungcumoi.xyz

  +++ __c thêm :  Chung c_ Online 24h : www.chungcuonline24h.xyz

  *** B_n có bi_t :  Kênh nhà __t 247 : www.kenhnhadat247.xyz

  +++ Hăy chú ư :  Giao bán chung c_ m_i : www.giaobanchungcumoi.xyz

  *** Xem thêm :  Th_ vi_n chung c_ 247 : www.thuvienchungcu247.xyz

  => Xem thêm :  Tin t_c c_n h_ 24h : www.tintuccanho24h.xyz

  *** Tin quan tr_ng :  Tin chung c_ m_i : www.tinchungcumoi.xyz

  +++ HOT NEWS :  Trang phân ph_i chung c_ : www.trangphanphoichungcu.xyz

  *** Click vào _ây :  Mua bán d_ án chung c_ 24h : muaduanchungcu24h.xyz

  !!! Chú ư :  Chung c_ m_i 24h : http://www.chungcumoi24h.xyz

  => Tin HOT :  Phân ph_i chung c_ hà n_i 247 : http://www.phanphoichungcuhanoi247.xyz

  => Tin HOT :  Mua bán d_ án b_t __ng s_n 24h : http://www.muabanduanbatdongsan24h.xyz

  *** __c thêm :  Trang d_ án chung c_ 24h : http://www.iduanchungcu24h.xyz

  => B_n có bi_t :  Gi_i thi_u chung c_ hà n_i city : http://www.gioithieuchungcuhanoicity.xyz

  +++ Tin n_i b_t :  T́m ki_m chung c_ hà n_i city : timkiemchungcuhanoicity.xyz

  => Hăy chú ư :  Trang mua bán chung c_ : http://www.trangmuabanchungcu.xyz

  !!! Hăy chú ư :  Trang gi_i thi_u chung c_ : http://www.tranggioithieuchungcu.xyz

  !!! Tin HOT :  Trang nhà __t 24h : www.inhadat24h.xyz

  => Hăy chú ư :  Th_ tr__ng nhà __t 24h : http://www.thitruongnhadat24h.xyz

  +++ _ón xem :  Thông tin d_ án b_t __ng s_n : http://www.thongtinduanbatdongsan.xyz

  *** HOT NEWS :  Giao bán nhà __t 24h : www.giaobannhadat24h.xyz

  !!! Tin n_i b_t :  Kênh giao bán chung c_ 24h : giaobanchungcu24h.xyz

  *** __c thêm :  Mua bán chung c_ m_i : muabanchungcumoi.xyz

  !!! Tin n_i b_t :  Tin b_t __ng s_n hà n_i : tinbdshanoi.xyz

  !!! B_n có bi_t :  Tin t_c b_t __ng s_n 247 : www.tintucbatdongsan247.xyz

  *** Xem thêm :  Tin b_t __ng s_n 24h : www.tinbatdongsan24h.xyz

  +++ Hăy chú ư :  Thông tin chung c_ hà n_i 24h : thongtinchungcuhanoi24h.xyz

  *** Chú ư :  Mua bán nhà __p : www.muabannhadep.xyz

  => _ón xem :  Siêu th_ c_n h_ chung c_ : sieuthicanhochungcu.xyz

  => _ón xem :  Tin nhà __t 24h : http://www.tinnhadat24h.xyz

  *** Xem chi ti_t :  Th_ vi_n c_n h_ chung c_ : thuviencanhochungcu.xyz

  !!! Tin quan tr_ng :  Trang mua bán XYZ : http://www.imuaban.xyz

  !!! Tin m_i :  Kênh h_i _áp chung c_ : www.hoidapchungcu.xyz

  => _ón xem :  Siêu th_ d_ án 24h : sieuthiduan24h.xyz

  !!! _ón xem :  Trang n_i th_t XYZ : www.v-noithat.xyz

  !!! HOT NEWS :  Vshop 24h XYZ : http://www.vshop24h.xyz

  !!! __c thêm :  I Shop 24h : http://www.ishop24h.xyz

  !!! Xem chi ti_t :  Shop __p Online : shopdeponline.xyz

  *** Tin n_i b_t :  Online 24h : i-online24h.xyz

  => __c thêm :  Trang n_i th_t : http://www.inoithat.xyz  __n nay, bên c_nh tr_ s_ chính t_i Hà N_i, chungcuhanoi _ă thành l_p thêm 6 chi nhánh t_i các __a ph__ng trên c_ n__c là H_i Pḥng, _à N_ng, Nha Trang, Tp.HCM, B́nh D__ng, Bà R_a - V_ng Tàu __ ph_c v_ ___c c_ dân m_t cách t_t nh_t.  nh_ng d_ch v_ chính:  - __ng tin t_c qu_ng cáo nhà __t

  - __ng banner qu_ng cáo

  - __ng bài PR qu_ng bá v_t ph_m, d_ch v_

  - Danh b_ doanh nghi_p

  - Danh b_ các nhà môi gi_i nhà __t s_ 1..........................................  Additional Information
  Country: Denmark
  Escrow conditions: Use WebsiteTrader.com Escrow, Will NOT ship internationally
  Additional Terms:  1

  :
  Starting Bid: 34.00 USD

  Auction started: Sep 16, 2018 - 10:12
  Auction ends: Oct 16, 2018 - 10:12
  Auction ID: 130360

  Auction category: All > Domain Names